Algemene Voorwaarden

Een klant is eenieder die een afspraak heeft gemaakt met PDB Coaching voor een begeleiding, cursus of training. Onder klanten worden tevens scholen verstaan die een overeenkomst sluiten met PDB Coaching voor het volgen van (na-) scholing;

Afspraken kunnen tot 24 uur van tevoren afgezegd worden; dit mag per sms/mail/voicemail of telefoon. Uiteraard zijn er soms onvoorziene omstandigheden. Mocht er een keer een afspraak vergeten worden of te laat afgemeld worden, dan zal dit de eerste keer niet in rekening worden gebracht. De daaropvolgende keer berekent PDB Coaching het normale tarief;

Beide partijen kunnen de overeenkomst te allen tijde schriftelijk opzeggen;

Alle offertes en aanbiedingen van PDB Coaching zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een termijn voor aanvaarding is gesteld. Indien geen aanvaardingstermijn is gesteld, kan aan de offerte of aanbieding op generlei wijze enig recht worden ontleend indien het product waarop de offerte of de aanbieding betrekking heeft in de tussentijd niet meer beschikbaar is;

PDB Coaching kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden gehouden indien de opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat;

Alle producten die als adviezen kunnen worden aangemerkt dan wel een adviserend karakter hebben, zullen uitsluitend naar beste weten en kunnen worden verstrekt;

PDB Coaching is niet verantwoordelijk en/of aansprakelijk indien de werkzaamheden die voortvloeien uit het advies tot gevolg hebben dat een project van opdrachtgever niet binnen het vastgestelde budget, de vastgestelde tijd en eventuele andere vooraf vastgestelde voorwaarden kan worden volbracht;

Facturen worden te naam gesteld op basis van gegevens conform persoonlijke opgave van de klant. Cursusmateriaal en voorlichting over bijeenkomsten wordt naar hetzelfde adres gezonden als het factuuradres;

Facturen worden overwegend per email verzonden;

Betaling dient te geschieden binnen 30 dagen na de declaratiedatum. Na het verstrijken van deze termijn staat het PDB Coaching vrij om zonder nadere ingebrekestelling derden te belasten met het nemen van incassomaatregelen;

Alle met de incasso van gedeclareerde bedragen gemoeide kosten (met begrip van de buitengerechtelijke incassokosten ) komen ten laste van de debiteur. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen minimaal 15% van de hoofdsom met een minimum van euro 50,– alles exclusief omzetbelasting;

Alle openstaande vorderingen zullen worden overhandigd aan onze incassodienst.

PDB Coaching en opdrachtgever verbinden zich over en weer tot geheimhouding van alle gegevens en informatie over elkaars organisatie, cliënten, bestanden en producten, waarvan partijen kennisnemen bij werkzaamheden ten behoeve van elkaar. Gegevens en informatie mogen slechts gebruikt worden ter uitvoering van de tussen partijen gesloten overeenkomst.

De tussen PDB Coaching en Opdrachtgever gesloten overeenkomst en de daaruit voortvloeiende rechten en verplichtingen kunnen niet aan derden worden overgedragen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van PDB Coaching.

PDB Coaching is ingeschreven in het handelsregister te Utrecht onder KvKnummer: 56540973